Regulamin

 • 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

Dane Logowania indywidualny login i hasło przypisane przez ZenCard Osobie Uprawnionej;
Dokumentacja treść wszystkich czynności prawnych kształtujących stosunek prawny między ZenCard i Usługobiorcą, w szczególności Umowa wraz z załącznikami, w tym Regulaminem wraz z załącznikami do Regulaminu, a także Komunikaty i zalecenia do przestrzegania których Usługobiorca jest zobowiązany na podstawie Umowy, w tym Regulaminu i załączników do Regulaminu, a także Opis API;
Dzień Roboczy           dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Karta wydana przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy wirtualna karta lojalnościowa, zniżkowa lub rabatowa, w tym tzw. karta „stempelkowa”;
Klient klient Usługobiorcy;
Komunikat komunikat wysłany przez ZenCard do Usługobiorcy za pomocą narzędzi komunikacyjnych Platformy, w tym udostępniany Usługobiorcy w Koncie, a także wysłany przez ZenCard do Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy;
Konto konto Usługobiorcy w Platformie służące do komunikacji pomiędzy ZenCard a Usługobiorcą;
Kupon wydany przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy wirtualny kupon zniżkowy, rabatowy lub zawierający inną propozycję dokonania Transakcji na preferencyjnych warunkach lub z przyznaniem nagrody;
Lokal lokal handlowy lub usługowy, w którym Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą;
Oprogramowanie ZenCard aplikacja, do której prawa autorskie majątkowe przysługują ZenCard, umożliwiająca zautomatyzowaną komunikację elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Platformą na potrzeby umożliwienia Klientowi skorzystania z Kuponów i Kart;
Osoba Uprawniona osoba, której Usługobiorca udostępnił Dane Logowania, upoważniona do korzystania z Platformy w imieniu i na rzecz Usługobiorcy;
Osoba Zatrudniona każda osoba prowadząca obsługę w Lokalu, w szczególności osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, włączając w to umowy cywilnoprawne oraz Usługobiorca będący osobą fizyczną;
Partner Podmiot, będący stroną umowy z ZenCard, który zawiera z akceptantami umowy na podstawie których możliwe jest korzystanie przez Usługobiorcę z Terminalu POS. Aktualna lista partnerów znajduje się na stronie internetowej https://zencard.pl;
Platforma szereg modułów programistyczno-sprzętowych udostępnionych Usługobiorcy w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS („software as a service”) przez ZenCard na podstawie Umowy;
Raport raport wynagrodzenia należnego ZenCard za dany Okres Rozliczeniowy sporządzany przez ZenCard na podstawie Umowy, w tym Regulaminu;
Regulamin niniejszy regulamin;
Sklep serwis internetowy prowadzony przez Usługobiorcę, dla którego został udostępniony Kanał WWW;
Serwis serwis internetowy ZenCard prowadzony pod adresem https://merchant.zencard.pl;
Terminal POS terminal płatniczy typu POS, przy pomocy którego Usługobiorca przyjmuje płatności kartą płatniczą, z zainstalowanym Oprogramowaniem ZenCard;
Token identyfikator numeryczny jednoznacznie identyfikujący Klienta lub Użytkownika w Platformie;
Transakcja zakup towaru lub skorzystanie z usługi dokonane za pośrednictwem Sklepu lub w Lokalu;
Kanał POS kanał umożliwiający korzystanie przez Usługobiorcę z Platformy w zakresie umożliwiającym obsługę przez Usługobiorcę Programu w Lokalu, z wykorzystaniem Terminalu POS;
Kanał WWW kanał umożliwiający korzystanie przez Usługobiorcę z Platformy w zakresie umożliwiającym obsługę przez Usługobiorcę Programu w Sklepie, z wykorzystaniem systemów informatycznych Sklepu;
Umowa Umowa współpracy w zakresie wsparcia w prowadzeniu programu rabatowego lub lojalnościowego oraz dostępu do platformy ZenCard;
Użytkownik użytkownik zarejestrowany w Serwisie, będący stroną zawartej z ZenCard Umowy o korzystanie z Serwisu ZenCard dostępnego pod adresem  https://user.zencard.pl;
Zaimportowany Klient klient, który został zaimportowany przez Usługobiorcę do Platformy z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy i nie został z Platformy usunięty;
ZenCard ZenCard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487857, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 o kapitale zakładowym 68 700,00 złotych, posiadającej adres poczty elektronicznej: kontakt@zencard.pl.

Określenia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie.

 • 2 PRZEDMIOT REGULAMINU

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy Usługobiorcy i ZenCard przy korzystaniu przez Usługobiorcę z Platformy, w tym w zakresie udostępnienia Usługodawcy Kanału WWW lub Kanału POS, przy obsłudze Programu.

 • 3 Platforma
 1. ZenCard przyznaje Usługobiorcy wskazaną przez Usługobiorcę liczbę, ale nie więcej niż pięć kompletów Danych Logowania i przesyła je wiadomością poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę w Umowie adres poczty elektronicznej. Udostępnienie Danych Logowania przez Usługobiorcę innej osobie stanowi udzielenie upoważnienia do korzystania z Platformy w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Platformy w sposób i w granicach wyznaczonych przez Dokumentację oraz przeznaczenie i funkcjonalność Platformy. Usługobiorca może oferować możliwość korzystania z Programu wyłącznie za pośrednictwem Kanałów, do których udostępnienia ZenCard jest zobowiązany na podstawie Umowy.
 3. Usługobiorca oraz Osoba Uprawniona są zobowiązani do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia zabezpieczeń Platformy, w tym Danych Logowania, w szczególności do przechowywania Danych Logowania z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym, w tym do nieujawniania Danych Logowania osobom innym niż Osoba Uprawniona.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, iż każda Osoba Uprawniona oraz Osoba Zatrudniona, wykona wszystkie obowiązki przewidziane w Dokumentacji, w tym zarówno obowiązki przewidziane wobec Usługobiorcy, jak i wobec Osoby Uprawnionej lub Osoby Zatrudnionej. Działania i zaniechania Osób Uprawnionych i Osób Zatrudnionych traktuje się jako działania i zaniechania Usługobiorcy. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania Osób Uprawnionych i Osób Zatrudnionych z treścią Dokumentacji.
 5. Usługobiorcę obciążają w pełni skutki wszystkich czynności, w tym złożonych oświadczeń, dokonanych w Platformie z wykorzystaniem Danych Logowania, w szczególności dokonanych po zalogowaniu z wykorzystaniem Danych Logowania, w tym skutki czynności dokonanych przez Osoby Uprawnione oraz złożonych przez osoby nieuprawnione, bez względu na sposób uzyskania przez te osoby Danych Logowania i dojścia do dokonania czynności oraz bez względu na zawinienie Usługobiorcy.
 6. Usługobiorcę obciążają w pełni skutki wszystkich czynności, w tym złożonych oświadczeń, dokonanych z wykorzystaniem Oprogramowania ZenCard, w tym skutki czynności dokonanych przez Osoby Zatrudnione.
 7. Korzystanie z Platformy z wykorzystaniem Kanału WWW wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania);
  3. oprogramowania do odczytywania plików PDF;
  4. przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0, Google Chrome 34 albo Safari (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
 8. ZenCard zobowiązuje się zapewnić dostępność Platformy, w tym funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy, w wymiarze nie mniejszym niż 99% czasu w skali roku kalendarzowego. ZenCard jest uprawniony do dokonywania prac konserwacyjnych i napraw Platformy. Do czasu dostępności Platformy, określonego w zdaniu poprzedzającym, wlicza się również czas, w którym Platforma jest dostępna, ale z przyczyn leżących po stronie Partnera nie było możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności Terminalu POS.
 9. Przy korzystaniu z Platformy Usługobiorca oraz Osoba Uprawniona zobowiązani są do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub Osobę Uprawnioną w związku z niewykonaniem zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. Identyfikatorem Klienta lub Użytkownika w Platformie jest Token. ZenCard jest uprawniony do przyznawania i stosowania innych identyfikatorów Klienta lub Użytkownika w Platformie.
 • 4 Program
 1. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. używania nazwy Programu ustalonej w Umowie, w szczególności w przekazie marketingowym, komunikacji z Klientami oraz innymi podmiotami.
  2. używania nazwy Programu każdorazowo w pełnej formie, łącznie z frazą „powered by ZenCard”;
  3. organizacji Programu zgodnie z przepisami oraz dobrymi obyczajami, w szczególności do utrzymywania regulaminu Programu lub określenia w inny sposób warunków lub zasad uczestnictwa Klienta w Programie zgodnie z przepisami;
  4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie prywatności, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  5. zapewnienia, aby warunki oraz zasady uczestnictwa w Programie były zgodne z postanowieniami Umowy, w tym Regulaminu;
  6. zapewnienia wszelkich niezbędnych zgód Klientów, jeżeli ich uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami.
 2. Kupony oraz Karty udostępniane są Klientom, Użytkownikom lub osobom odwiedzającym Sklep zgodnie z:
  1. cechami Kuponów, Kart i kampanii marketingowych określonymi przez Usługobiorcę z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy;
  2. stosowanymi przez ZenCard zasadami ustalania tożsamości Klientów i Użytkowników na podstawie informacji posiadanych przez ZenCard, w tym uzyskanych od Usługobiorcy z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Platformy oraz z wykorzystaniem informacji przechowywanych na urządzeniu Użytkownika.

Jeżeli liczba wydanych przez Usługobiorcę Kuponów lub Kart jest mniejsza niż liczba Klientów i Użytkowników, dla których zostały one przypisane, ZenCard jest uprawniony do określenia zasad udostępnienia tych Kuponów lub Kart Użytkownikom i Klientom.

 1. Przed umożliwieniem Klientowi lub Użytkownikowi skorzystania z Kuponu lub Karty, w szczególności przed przyznaniem Klientowi rabatu, zniżki, nagrody lub umożliwienia Klientowi dokonania Transakcji na preferencyjnych warunkach na podstawie Kuponu lub Karty, Usługobiorca zobowiązany jest przekazać ZenCard, z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Platformy (dla Kanału WWW) lub Oprogramowania ZenCard (dla Kanału POS), żądanie weryfikacji możliwości skorzystania przez danego Klienta lub Użytkownika z Kuponu lub Karty. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podjętych przez Usługobiorcę, w szczególności za udzielenie rabatu, zniżki, nagrody lub umożliwienia dokonania przez Klienta Transakcji na preferencyjnych warunkach w następujących okolicznościach:
  1. przed uzyskaniem przez Usługobiorcę od ZenCard, z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Platformy (dla Kanału WWW) lub Oprogramowania ZenCard (dla Kanału POS), potwierdzenia możliwości skorzystania przez danego Klienta lub Użytkownika z Karty lub Kuponu, lub
  2. w przypadku uzyskania przez Usługobiorcę od ZenCard, z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Platformy (dla Kanału WWW) lub Oprogramowania ZenCard (dla Kanału POS), odpowiedzi negatywnej w odniesieniu do tej możliwości skorzystania przez danego Klienta lub Użytkownika z Karty lub Kuponu.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ZenCard jest uprawniony do blokowania konta Użytkownika w Serwisie na zasadach określonych w „Regulaminie ZenCard dla Użytkownika”, w szczególności w przypadku otrzymania od Użytkownika polecenia blokady lub z przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub integralnością Platformy, zaś w okresie blokady konta Użytkownik nie może korzystać z Kuponów lub Kart. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Kuponów lub Kart przez Użytkownika w okresie blokady konta.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości uprawnienie Klienta lub Użytkownika, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika lub Klienta od umowy o korzystanie z Serwisu Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenie wobec ZenCard z tego tytułu, w szczególności roszczenia o zwrot kwot zniżek lub rabatów udzielonych Użytkownikowi lub Klientowi przez Usługobiorcę w ramach Programu. W przypadku istnienia takich roszczeń Usługobiorca zrzeka się ich w najszerszym możliwym zakresie oraz zobowiązuje się do ich niedochodzenia przeciwko ZenCard.
 4. ZenCard określa maksymalną liczbę Kart i Kuponów, która może zostać wydana w ramach Programu każdemu z uczestniczących w nim Użytkowników lub Klientów i informuje o niej Usługobiorcę w Koncie.
 • 5 Kanał WWW
 1. Korzystanie z funkcjonalności Kanału WWW w pełnym zakresie wymaga dokonania przez Usługobiorcę pełnej integracji systemów teleinformatycznych Sklepu z Platformą.
 2. Usługobiorca korzystający z Kanału WWW jest zobowiązany do zaimportowania do Platformy pełnej bazy danych Klientów oraz do bieżącej aktualizacji tej bazy w Platformie, w szczególności poprzez importowanie do Platformy każdego nowo rejestrującego się w Sklepie Klienta, usuwanie Klientów, w szczególności po zakończeniu ich uczestnictwa w Programie, oraz aktualizacji danych Klienta w przypadku zmian w jego profilu w Sklepie (np. zmiana adresu e-mail, numeru telefonu).
 3. Usługobiorca korzystający z Kanału WWW jest zobowiązany do wyświetlania każdemu Klientowi informacji, o której mowa w art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, na zasadach określonych w przepisach prawa, z uwzględnieniem informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez ZenCard.
 • 6 Kanał POS
 1. Do korzystania z Kanału POS niezbędne jest zawarcie przez Usługobiorcę z Partnerem umowy, na podstawie której Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Terminalu POS oraz prawidłowe uruchomienie w Lokalu Terminalu POS otrzymanego od Partnera, na zasadach uzgodnionych pomiędzy Usługobiorcą i Partnerem oraz w Umowie.
 2. Skorzystanie przez Klienta z Kuponu lub Karty w Lokalu wymaga posiadania statusu Użytkownika oraz użycia zarejestrowanej w ZenCard karty płatniczej.
 3. Usługobiorca korzystający z Kanału POS jest zobowiązany:
  1. oznaczyć Lokal dostarczoną przez ZenCard naklejką umieszczoną w widocznym miejscu od strony wejścia oraz na bieżąco informować w Lokalu o możliwości skorzystania z ZenCard przy pomocy dostarczonych przez ZenCard materiałów informacyjnych takich jak ulotki, broszury czy plakaty;
  2. zapewnić, iż w każdym Lokalu istnieje możliwość dokonania przez Klienta zapłaty przy pomocy Terminalu POS;
  3. umożliwić każdej osobie dokonanie rejestracji w ZenCard za pośrednictwem Terminalu POS, w tym:
   1. zapewnić jej możliwość zapoznania się z „Regulaminem ZenCard dla Użytkownika” przy stanowisku kasowym wyposażonym w Terminal POS,
   2. utrzymywać w widocznym miejscu przy stanowisku kasowym wyposażonym w Terminal POS odpowiednią liczbę, ale w każdym wypadku przynajmniej pięć sztuk, wydrukowanych egzemplarzy „Regulaminu ZenCard dla Użytkownika” w celu ich wręczenia osobom zainteresowanym;
  4. niezwłocznie przekazywać Klientowi wszelkie wydruki z Terminalu POS, które zgodnie z ich treścią lub instrukcjami ZenCard są przeznaczone dla Klienta.
 4. Osoba Zatrudniona jest zobowiązana w sposób rzetelny udzielać informacji na temat ZenCard, w tym objaśnić korzyści związane z korzystaniem z Platformy, informować Klienta o jego uprawnieniach wskazanych w ust. 3 pkt. c niniejszego paragrafu oraz udzielać bieżącej pomocy w procesie rejestracji w ZenCard za pośrednictwem Terminalu POS.
 5. Egzemplarze „Regulaminu ZenCard dla Użytkownika” udostępniane w Lokalu powinny być aktualne i zgodne z tekstem opublikowanym na stronie internetowej: https://zencard.pl/regulamin/ .
 6. ZenCard jest uprawniony do bieżącego audytu wykonywania przez Usługobiorcę, w tym Osobę Zatrudnioną, zobowiązań wynikających z Dokumentacji, w tym z wykorzystaniem tzw. metody „tajemniczego klienta”. W zakresie dozwolonym przepisami ZenCard jest uprawniony do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas takiego audytu. Usługobiorca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z takiego audytu, w szczególności powinien zapewnić podstawę do zbierania takich informacji przez ZenCard oraz poinformować Osoby Zatrudnione o możliwości przeprowadzania takiego audytu.
 7. Przed wprowadzeniem kwoty płatności w Terminalu POS, Osoba Zatrudniona powinna każdorazowo uzyskać informację, czy Klient posiada status Użytkownika i czy zamierza skorzystać z przysługujących mu aktualnie Kuponów lub Kart. Jeżeli Klient nie posiada statusu Użytkownika, Osoba Zatrudniona powinna zaproponować i umożliwić Klientowi rejestrację w ZenCard za pośrednictwem Terminalu POS.
 8. W przypadku, gdy Klient odmówi rejestracji w ZenCard lub nie wyrazi woli skorzystania z Kuponu lub Karty, Osoba Zatrudniona powinna wybrać w Terminalu POS opcję pominięcia Oprogramowania ZenCard, zgodnie z funkcjonalnością Terminalu POS. Brak pominięcia Oprogramowania ZenCard i wprowadzenie przez Osobę Zatrudnioną kwoty płatności w Oprogramowaniu ZenCard stanowi oświadczenie Usługobiorcy, że Klient posiada status Użytkownika i wyraził wolę skorzystania z Kuponu lub Karty.
 9. Złożenie w Terminalu POS żądania weryfikacji, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, odbywa się poprzez łączne:
  1. wprowadzenie przez Klienta lub Osobę Zatrudnioną do Terminalu POS karty płatniczej Klienta oraz
  2. wybranie przez Osobę Zatrudnioną kwoty płatności z tytułu dokonywanej Transakcji.
 10. Po uzyskaniu odpowiedzi od ZenCard, Osoba Zatrudniona może:
  1. kontynuować płatność z tytułu Transakcji przy użyciu karty płatniczej Klienta, zgodnie z zasadami przyjmowania tych płatności uzgodnionymi pomiędzy Usługobiorcą a Partnerem; lub
  2. na wyraźne żądanie Klienta, wybrać opcję płatności gotówką.
 11. Jeżeli ZenCard potwierdzi możliwość skorzystania przez Klienta z Kuponu lub Karty, która skutkuje udzieleniem Klientowi zniżki lub rabatu, Terminal POS automatycznie uwzględni zniżkę lub rabat w kwocie płatności będącej przedmiotem autoryzacji, a w przypadku wyboru opcji płatności gotówką – w ostatecznej kwocie płatności wyświetlonej na Terminalu POS. Osoba Zatrudniona powinna zweryfikować, czy kwota wyświetlona na Terminalu POS uwzględnia udzieloną zniżkę lub rabat w prawidłowej wysokości, a jeżeli nie uwzględnia, Osoba Zatrudniona powinna przerwać proces przyjmowania płatności i zaproponować Klientowi powtórną próbę dokonania zapłaty.
 12. W przypadku uzyskania odpowiedzi od ZenCard, iż karta płatnicza Klienta nie została zarejestrowana, Osoba Zatrudniona powinna zaproponować i umożliwić Klientowi rejestrację w ZenCard za pośrednictwem Terminalu POS.
 13. W granicach określonych w Umowie, w tym Regulaminie, Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ZenCard możliwości korzystania z Lokalu oraz wykonywania przez Usługobiorcę, w tym Osoby Zatrudnione, czynności na rzecz ZenCard w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta i Użytkownika z Programu, w tym do dokonania rejestracji w ZenCard za pośrednictwem Terminalu POS.
 • 7 Znak graficzny Programu
 1. Przed uruchomieniem Programu Usługobiorca:
  1. opracuje znak graficzny Programu na własny koszt, uwzględniając wytyczne ZenCard, oraz
  2. przedstawi ZenCard ostateczną wersję opracowanego znaku graficznego.
 2. Znak graficzny powinien zawierać frazę słowną „powered by ZenCard”, czcionką […] koloru […], w wielkości umożliwiającej odczytanie podczas normalnego używania tego znaku w Sklepie Usługobiorcy. ZenCard przysługuje prawo udzielania wiążących wskazówek oraz wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania opracowanego znaku graficznego, w szczególności jeżeli wskazówki ZenCard na etapie projektowania nie zostały uwzględnione.
 3. ZenCard jest uprawniony do publicznego informowania o Programie, w tym do posługiwania się w tym celu znakiem graficznym opracowanym zgodnie z niniejszym paragrafem. W niezbędnym zakresie Usługobiorca udziela ZenCard na czas trwania Umowy niezbędnych licencji, z prawem udzielania sublicencji, do korzystania ze znaku graficznego, w szczególności w zakresie w jakim znak graficzny:
  1. stanowi znak towarowy, Usługobiorca udziela ZenCard pełnej, niewyłącznej licencji do jego używania;
  2. stanowi utwór, Usługobiorca udziela ZenCard licencji niewyłącznej do korzystania w zakresie uzasadnionym publicznym informowaniem o Programie oraz współpracy Stron, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Licencja, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu udzielana jest bez odrębnej odpłatności. Całość rozliczeń Stron z tytułu wykonania Umowy określona została w Umowie.
 • 8 Odpowiedzialność
 1. ZenCard nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi umów i innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem ani pomiędzy Usługobiorcą a Partnerem.
 2. ZenCard nie odpowiada za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek postanowienia Umowy lub w związku ze złożeniem przez Usługobiorcę niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, w szczególności za skutki nieprzeprowadzenia przez Usługobiorcę pełnej integracji Sklepu z Platformą lub przeprowadzenia tej integracji w sposób niewłaściwy, a także niezgodnego z Umową wykorzystania Terminalu POS lub Oprogramowania ZenCard.
 3. W przypadku wystąpienia przez Klienta, Użytkownika lub inny podmiot z powództwem przeciwko ZenCard opartym na roszczeniach wynikających z:
  1. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę Umowy, w tym Regulaminu; lub
  2. uniemożliwienia przez Usługobiorcę Klientowi lub Użytkownikowi skorzystania z przypisanej mu Karty lub Kuponu lub niewłaściwego zastosowania przez Usługobiorcę Kuponu lub Karty, w tym udzielenia zniżki albo rabatu w niewłaściwej wysokości

Usługobiorca jest zobowiązany, na żądanie ZenCard, w dopuszczalnym przepisami prawa zakresie, niezwłocznie podjąć wszelkie działania mające na celu przystąpienie do toczącego się postępowania na własny koszt w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej oraz, pod warunkiem uzyskania zgody powoda, wstąpić w miejsce ZenCard. Usługobiorca będzie podejmował takie działania za zgodą i w porozumieniu z ZenCard.

 1. W zakresie w jakim ZenCard lub członkowie organów ZenCard poniosą szkodę z tytułu:
  1. jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przeciwko ZenCard;
  2. jakichkolwiek świadczeń, do których spełnienia ZenCard będzie zobowiązany, w szczególności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub indywidualnego aktu administracyjnego, w tym świadczeń o charakterze sankcyjnym;

które będą wynikały lub będą pozostawać w związku z podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, złożeniem przez Usługobiorcę niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia lub naruszeniem przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z Dokumentacji lub przepisów prawa, Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez ZenCard szkody w pełnej wysokości. W ramach naprawienia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Usługobiorca w szczególności pokryje koszty postępowania, kwoty ewentualnych kar lub odszkodowań i uzasadnione koszty obsługi prawnej, w tym wynikające z orzeczenia sądowego lub ugody, bądź uznania przez ZenCard danego roszczenia.

 1. Zakazane jest przesyłanie przy pomocy Platformy oraz Terminalu POS, w tym Oprogramowania ZenCard treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść komunikatów przesyłanych za pośrednictwem Platformy oraz Terminalu POS, w tym Oprogramowania ZenCard.
 2. Korzystanie z Terminalu POS, w tym Oprogramowania ZenCard, oraz Platformy i zawartych w nich treści, narzędzi lub świadczonych w ramach nich usług jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa, Regulaminem i dobrymi obyczajami. W przypadku uzyskania informacji o użyciu lub próbach użycia Platformy lub Terminalu POS w sposób niedozwolony Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym ZenCard wraz z przekazaniem danych osób odpowiedzialnych, jeżeli dysponuje takimi danymi.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest stosować zasady bezpieczeństwa określone w Dokumentacji oraz powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności Platformy lub Terminalu POS, w szczególności instalowania lub umożliwiania instalacji tylnych wejść, luk bezpieczeństwa lub modyfikacji interfejsu, a także niezwłocznie informować ZenCard o wszystkich incydentach bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na działanie Platformy. Ponadto, niedozwolone jest instalowanie przez Usługobiorcę jakiegokolwiek nowego lub ingerencji w istniejące oprogramowanie na Terminalu POS bez uprzedniej, pisemnej zgody ZenCard, chyba że jest to wymagane na podstawie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Partnerem lub stanowi aktualizację oprogramowania dokonywaną z inicjatywy i zgodnie z procedurą określoną przez Partnera lub ZenCard.
 4. ZenCard nie odpowiada za niedostępność Platformy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania ZenCard wskutek niezależnych od ZenCard działań osób trzecich, w tym Partnera. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym szkody poniesione przez Usługobiorcę, powstałe w wyniku:
  1. działania lub zaniechania podmiotów, za które ZenCard nie ponosi odpowiedzialności, w tym awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych lub Partnera, działalności hakerów lub innych osób trzecich podejmujących działania zmierzające do nieautoryzowanego dostępu do Platformy lub systemów informatycznych Usługobiorcy lub ingerencji w procesy przetwarzanie danych przez ZenCard lub Usługobiorcę;
  2. wystąpienie okoliczności o charakterze siły wyższej;
  3. awarii lub niedostępności Platformy, jeżeli nie dało się im zapobiec pomimo zachowania należytej staranności.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania udzielonych Usługobiorcy przez ZenCard zaleceń dotyczących korzystania z Platformy lub Oprogramowania ZenCard, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, wykonywania, w tym w imieniu ZenCard, obowiązków, o których mowa w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, procedur w zakresie obsługi Klienta oraz wytycznych w sprawie informowania o ZenCard w Lokalu przez Osoby Zatrudnione.
 6. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za skutki skorzystania z Kuponu lub Karty przez osobę nieuprawnioną, chyba że do takiego skorzystania z Kuponu lub Karty doszło z winy umyślnej ZenCard. W szczególności ZenCard nie ponosi odpowiedzialność za skutki skorzystania z Kuponu lub Karty przez osobę nieuprawnioną, jeśli do takiego skorzystania z Kuponu lub Karty doszło w wyniku:
  1. zalogowania do Sklepu dokonania płatności kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną;
  2. posłużenia się przez osobę nieuprawnioną prawidłowymi danymi służącymi do logowania do Serwisu;
  3. jakiejkolwiek instalacji nowego lub ingerencji w istniejące oprogramowanie zainstalowane w Terminalu POS, z zastrzeżeniem ust. 7 zd. 2 niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli Program lub jego zasady są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Umowy, w tym Regulaminu, lub naruszają dobre obyczaje, ZenCard może wstrzymać możliwość korzystania z Platformy przez Usługobiorcę w całości lub w części, w szczególności wstrzymać możliwość wydawania Kuponów lub Kart. ZenCard jest ponadto uprawniony do odmowy udostępnienia lub anulowania wydanych niepoprawnych Kuponów i Kart, w szczególności Kuponów i Kart, które:
  1. zostały błędnie przypisane przez Usługobiorcę,
  2. zostały opisane w sposób wprowadzający Klientów lub Użytkowników w błąd,
  3. są niezgodne z zasadami Programu określonymi przez Usługobiorcę, lub
  4. naruszają przepisy prawa lub postanowienia Umowy, w tym Regulaminu.

W przypadku skorzystania przez ZenCard z uprawnień określonych w niniejszym ustępie, ZenCard niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę.

 1. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania ZenCard nieprawdziwych danych, w szczególności zaimportowania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych Klientów lub podania ZenCard nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności Platformy, jeżeli Usługobiorca nie dokonał pełnej integracji systemów teleinformatycznych Sklepu z Platformą lub nie dokonał prawidłowego uruchomienia wszystkich Terminali POS otrzymanych od Partnera.
 3. ZenCard nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności podejmowanych przez ZenCard na podstawie Dokumentacji.
 4. Odpowiedzialność ZenCard wobec Usługobiorcy w zakresie, w jakim nie jest wyłączona zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, w tym Regulaminu, ogranicza się do rzeczywistych strat.
 5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień § 4 ust. 1; § 5 ust. 3; § 6 ust. 3-5; § 6 ust. 7 zd. 1-2, § 6 ust. 8 zd. 1 lub § 6 ust. 12 Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ZenCard kary umownej w wysokości PLN 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym ZenCard jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Do czasu zapłaty kary umownej ZenCard może wstrzymać możliwość korzystania z Platformy przez Usługobiorcę w całości lub w części, w szczególności wstrzymać możliwość wydawania Kuponów lub Kart.
 • 9 Raporty
 1. ZenCard udostępnia Usługobiorcy w Koncie Raport Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy najpóźniej piątego Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego.
 2. W przypadku braku otrzymania przez ZenCard zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych Raport uznaje się za zaakceptowany przez Usługobiorcę bez zastrzeżeń. Usługobiorca zobowiązuje się nie podnosić wobec ZenCard roszczeń z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w Raporcie po jego akceptacji, chyba że nie było możliwe stwierdzenie określonych nieprawidłowości przed upływem terminu do wniesienia zastrzeżeń. Zgłoszenie zastrzeżeń nie uchybia obowiązkowi zapłaty wynagrodzenia ZenCard wskazanego w fakturze VAT. W razie wniesienia zastrzeżeń do Raportu przez Usługobiorcę, ZenCard jest zobowiązany do ustosunkowania się do nich w terminie trzech dni roboczych. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, ZenCard niezwłocznie dokonuje korekty Raportu i udostępnia skorygowany Raport w Platformie.
 3. Jeśli w wyniku korekty Raportu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, kwota wynagrodzenia ZenCard ulega zmianie w stosunku do kwoty wskazanej w Raporcie sprzed korekty, ZenCard wystawia odpowiednią fakturę korygującą (chyba, że jeszcze nie została wystawiona podstawowa faktura VAT dotycząca wynagrodzenia za dany Okres Rozliczeniowy – w takim przypadku ZenCard wystawia fakturę VAT uwzględniającą Raport za dany Okres Rozliczeniowy oraz korektę Raportu).
 • 10REKLAMACJE
 1. Jeśli Usługobiorca stwierdzi nieprawidłowość w działaniu Platformy lub Oprogramowania ZenCard powinien niezwłocznie zgłosić ZenCard stwierdzone nieprawidłowości.
 2. Usługobiorca zgłasza reklamacje w formie pisemnej na adres siedziby ZenCard (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła 80), w Platformie lub wiadomością poczty elektronicznej (na adres: b2b@zencard.pl).
 3. Reklamacja zgłoszona przez Usługobiorcę do ZenCard powinna zawierać co najmniej oznaczenie Usługobiorcy i podstawy zgłoszenia reklamacji.
 4. ZenCard rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Do czasu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się czasu udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę, Użytkownika lub Klienta.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ZenCard rozpoznaje reklamacje Klienta lub Użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim ten Klient lub Użytkownik posiada bezpośrednią relację prawną z ZenCard i wyłącznie w zakresie tej relacji. W szczególności ZenCard nie rozpoznaje reklamacji Klienta lub Użytkownika związanych z Transakcjami lub uczestnictwem w Programie. W przypadku zgłoszenia do ZenCard przez Klienta lub Użytkownika reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ZenCard przekaże reklamację Usługobiorcy i poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.
 6. Usługobiorca i ZenCard zobowiązują się do współpracy w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów lub Użytkowników, w szczególności ZenCard udziela na żądanie Usługobiorcy informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym informacji o powodach nieprzyznania zniżki, chyba że ujawnienie tych informacji naruszałoby przepisy prawa lub zobowiązania ZenCard w stosunku do innych podmiotów.
 • 11Blokada danych logowania
 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia:
  1. iż do Danych Logowania dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia;
  2. nieuprawnionego użycia Danych Logowania, w tym dokonania czynności w Platformie przez osobę nieuprawnioną,

Usługobiorca lub Osoba Uprawniona powinni niezwłocznie zgłosić ZenCard te okoliczności oraz przekazać polecenie zablokowania Danych Logowania wiadomością poczty elektronicznej na adres b2b@zencard.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 222 139 289. ZenCard jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.

 1. ZenCard jest uprawniony do zablokowania Danych Logowania:
  1. w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Danych Logowania;
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub integralnością Platformy;
  3. w przypadku naruszeniu przez Osobę Uprawnioną lub Usługobiorcę istotnego obowiązku wynikającego z Umowy, w tym Regulaminu;
  4. w przypadkach określonych przepisami prawa.
 2. O blokadzie ZenCard powiadamia Usługobiorcę przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po zablokowaniu, chyba że przepis prawa zakazuje powiadomienia lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.
 3. ZenCard odblokowuje Dane Logowania po ustaniu przyczyn blokady. Usługobiorca składa wniosek o odblokowanie Danych Logowania wiadomością poczty elektronicznej na adres b2b@zencard.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 222 139 289. ZenCard jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.
 • 12Poufność
 1. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie informacje ujawnione drugiej Stronie podczas zawarcia lub wykonywania Umowy oraz wszelkie informacje dotyczące zawarcia lub wykonywania Umowy objęte są tajemnicą jej przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie może wyrządzić bądź narażać na wyrządzenie szkody w zakresie interesów Stron, prowadzonych przez nie działalności, przedsiębiorstw lub spraw.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności treści Umowy, jak również wszelkich informacji dotyczących jej zawarcia lub wykonania. Obejmuje to w szczególności treść Umowy oraz jakiekolwiek informacje dotyczące czynności wykonywanych w związku z Umową, w tym w szczególności informacje dotyczące charakteru tych czynności, miejsca ich wykonywania, warunków ich wykonywania, uzyskanych lub planowanych do uzyskania przez Stronę licencji, zezwoleń i innych aktów administracyjnych, wszelkich umów stosowanych lub zawieranych przez Stronę w związku z wykonywaniem czynności lub źródeł pozyskiwania kapitału oraz wszelkie inne informacje o charakterze technicznym, technologicznym, ekonomicznym, finansowym, handlowym, prawnym lub organizacyjnym, o których strona powzięła wiadomość w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy („Informacje Poufne”). Informacje Poufne obejmują także informacje ujawnione przez Stronę, jej wspólników, członków organów, pracowników, dyrektorów, księgowych, prawników, doradców, konsultantów, przedstawicieli, agentów, a także inne osoby współpracujące lub świadczące usługi na rzecz Strony, niezależnie od formy ich współpracy ze Stroną, wszelkie analizy, zestawienia, plany, ekspertyzy, umowy oraz raporty, jak również wszystkie inne dokumenty dotyczące Strony, przygotowane zarówno przez, na zlecenie, lub w imieniu Strony, a także przygotowane przez, na zlecenie, lub w imieniu podmiotów trzecich, a będące w posiadaniu Strony. Informacje Poufne obejmują również informacje dotyczące jakiejkolwiek umowy lub porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.
 3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:
  1. ujawnianych na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Strony, od której pochodzą te Informacje Poufne;
  2. które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nienaruszający postanowień Umowy i przepisów prawa;
  3. których ujawnienie jest uprawnieniem Strony wynikającym z postanowień Dokumentacji;
  4. które są ogólnie dostępne lub powszechne w branży działalności Strony w sposób inny niż w wyniku ujawnienia ich przez Strony, ich przedstawicieli lub też za ich pośrednictwem;
  5. zostały niezależnie uzyskane zarówno od drugiej Strony, jak i od osób trzecich, w tym Klienta, Użytkownika i innych partnerów handlowych Strony, w sposób nienaruszający postanowień Umowy i przepisów prawa;
  6. których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać bezpośrednio lub pośrednio Informacji Poufnych z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji swoim podwykonawcom, pracownikom lub podmiotom wykonującym z polecenia Stron czynności związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy na podstawie stosunku innego niż stosunek pracy, pod warunkiem, że dostęp tych podmiotów do Informacji Poufnych jest:
  1. niezbędny do zawarcia lub wykonania Umowy;
  2. ograniczony jedynie do Informacji Poufnych niezbędnych do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
 5. Strony zobowiązują się, iż każda z osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, która wejdzie w posiadanie Informacji Poufnych zostanie poinformowana o poufnym charakterze takich informacji i zostanie zobowiązana do ich traktowania zgodnie z postanowieniami Umowy.
 6. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony ponoszą odpowiedzialność jak za swoje własne.
 7. Każda ze Stron jest uprawniona ujawnić informację o fakcie zawarcia Umowy.
 8. W razie konieczności ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych właściwym organom publicznym, Strona, do której skierowano takie żądanie, jest obowiązana:
  1. poinformować o tym fakcie niezwłocznie drugą Stronę, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania żądania, chyba że poinformowaniu sprzeciwiają się przepisy prawa;
  2. zweryfikować zasadność żądania w świetle wskazanych przez żądającego podstaw prawnych; w braku podstaw prawnych Stron obowiązana jest odmówić ujawnienia do czasu wskazania prawidłowej podstawy prawnej;
  3. ujawnić informacje wyłącznie w zakresie otrzymanego żądania i uprawnień żądającego organu;
  4. ujawnić informacje z zastrzeżeniem jej poufności.
 9. Obowiązek zachowania poufnego charakteru Informacji Poufnych wiąże Strony przez cały czas obowiązywania Umowy i przez okres 10 lat od jej wygaśnięcia.
 • 13Wypowiedzenie Umowy
 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. ZenCard oraz Usługobiorca uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  1. Usługobiorca nie wykonał istotnych zobowiązań z Umowy, w tym z Regulaminu, w szczególności wynikających z § 3, § 4, §5 lub § 6 Regulaminu lub w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę licencji do Oprogramowania ZenCard, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia Umowy z tej przyczyny jest wyłącznie ZenCard;
  2. Usługobiorca nie przestrzega udzielonych mu przez ZenCard zaleceń dotyczących korzystania z Platformy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia Umowy z tej przyczyny jest wyłącznie ZenCard;
  3. wobec drugiej Strony wszczęto postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające jeśli wartość przedmiotu postępowania przekracza PLN 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), a postępowanie nie zostało umorzone w terminie 14 dni kalendarzowych od jego wszczęcia,
  4. prawa przysługujące drugiej Stronie z Umowy zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na rzecz osoby trzeciej;
  5. właściwy organ drugiej Strony lub organ administracji lub sąd wydał akt prowadzący bezpośrednio do rozwiązania, likwidacji lub oddania drugiej Strony Umowy w zarząd;
  6. zachodzą wobec drugiej Strony przesłanki złożenia wniosku o upadłość;
  7. druga Strona w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Dokumentacji;
  8. kontrolę nad drugą Stroną, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, przejął lub zamierza przejąć podmiot konkurencyjny w stosunku do Strony;
  9. oświadczenia i zapewnienia złożone przez drugą Stronę są nieprawdziwe w istotnym zakresie w momencie zawarcia Umowy lub w trakcie jej wykonywania.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na podstawie niniejszego paragrafu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie ZenCard w przedmiocie wypowiedzenia Umowy może zostać złożone w stosunku do całości Umowy lub wyłącznie w odniesieniu do jednego spośród Kanałów udostępnionych przez ZenCard.
 • 14POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. ZenCard jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu. O zmianie ZenCard informuje Użytkownika na piśmie, Komunikatem lub wiadomością poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez ZenCard, nie wcześniej jednak niż 14 dni od wysłania przez ZenCard informacji o zmianach. Użytkownik jest związany nowym brzmieniem Regulaminu, jeżeli po otrzymaniu informacji o zmianach nie wypowiedział Umowy przed określonym przez ZenCard momentem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmienione zasady obejmują wszystkie czynności dokonywane w ramach Platformy lub wynikające z Umowy, w tym czynności rozpoczęte przed wejściem zmian w życie.
 2. ZenCard jest uprawniony do modyfikowania lub rozbudowy API bez informowania o tym fakcie Usługobiorcy, jeżeli taka modyfikacja lub rozbudowa nie wpłynie na bieżącą funkcjonalność i ciągłość korzystania przez Usługobiorcę z Platformy. W pozostałych przypadkach modyfikowania i rozbudowy API ZenCard informuje Usługobiorcę o modyfikacji lub rozbudowie API Komunikatem nie później niż 90 dni przed dokonaniem modyfikacji lub rozbudowy API przesyłając Usługobiorcy zmiany do Opisu API. Aktualny Opis API jest dostępny w Serwisie.
 3. Komunikacja z ZenCard jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL, jednak korzystanie z Platformy wymaga internetowej transmisji danych, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a ZenCard, w tym w zakresie treści przesyłanych komunikatów.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przesłanych mu przez ZenCard Komunikatów dotyczących korzystania przez Usługobiorcę z Platformy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa korzystania z Platformy.
 5. Czynności, w tym złożenie oświadczenia, które zgodnie z postanowieniami Dokumentacji powinny być dokonane z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Platformy, w tym w Koncie, są skuteczne jedynie gdy zostały złożone z wykorzystaniem tych narzędzi, chyba że Dokumentacja dopuszcza inny sposób wykonania tych czynności.
 6. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 7. Umowa podlega prawu polskiemu.
 8. Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z Umową, w tym Regulaminem, jest sąd powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załączniki

 • Opis funkcjonalności Platformy
 • Zasady integracji systemów informatycznych Usługobiorcy z Platformą

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

OPIS funkcjonalność Platformy

 

ZenCard udostępnia Usługobiorcy za pomocą Platformy następujące funkcjonalności (usługi):

 1. możliwość rejestracji klienta Usługobiorcy w Programie, poprzez integrację z terminalem płatniczym podając jako identyfikator klienta jego numeru telefonu
 2. w przypadku korzystania z usług ZenCard w Sklepie rejestrację klienta Usługobiorcy w Programie podając jako identyfikator klienta jego adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu
 3. ZenCard zapewnia dla Usługobiorcy:
  1. definiowanie jednego z następujących typów narzędzi rabatowo-lojalnościowych:
   1. kuponu rabatowego z podaną wartością rabatu wyrażonego w punktach procentowych,
   2. kuponu rabatowego z podaną wartością rabatu wyrażoną w bezwzględnej wartości upustu w złotych,
 • kupon fantowy umożliwiający nagrodzenie klienta nagrodą rzeczową,
 1. karty lojalnościowej stempelkowej z możliwością definicji liczby stempelków, wartości rabatów w złotych (opcjonalne po każdym stempelku) i wiadomości po zaliczeniu każdego stempelka jak również minimalnej wartości zakupu dla którego stempelek jest zaliczany,
 2. karty lojalnościowej z dowolną liczbą poziomów z możliwością ustalenia liczby poziomów, wartości rabatów, większych od zera i wyrażonych w punktach procentowych na każdym poziomie oraz kwot, które klient ma wydać aby znaleźć się na danym poziomie,
 1. ustalanie kampanii marketingowych do swoich jak i potencjalnych klientów wraz ustalaniem grupy docelowej bazując na ustalonych między stronami cechach klientów (tzw. mikrotargetowanie),
 2. automatyczne uruchamianie kampanii marketingowych z automatycznym dostarczaniem ich do zarejestrowanych w Programie swoich/potencjalnych klientów,
 3. śledzenia wyników kampanii marketingowych z opóźnieniem nie większym niż trzy dni robocze,
 1. automatyczne wysyłanie kuponu powitalnego po rejestracji, w formie wiadomości SMS,
 2. w przypadku korzystania z usług ZenCard w Sklepie wysyłanie kuponu powitalnego po rejestracji, w formie wiadomości SMS i/lub poczty elektronicznej,
 3. obsługę sprawdzenia czy dla danego klienta są dostępne fanty / rabaty / karty lojalnościowe,
 4. obsługę automatycznego naliczenia rabatów,
 5. aktualizację stanu rabatów / kart lojalnościowych po potwierdzeniu przez Usługobiorcę dokonania zakupów,

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Zasady integracji systemów informatycznych Usługobiorcy z Platformą

 

Niniejszy załącznik istnieje w formie elektronicznej i na życzenie klienta będzie wysłany na wskazy adres poczty elektronicznej.