Zostań Partnerem biznesowym ZenCard!

Wypełniając formularz, w szybki i prosty sposób otrzymasz swój indywidualny token.

Rozpocznijmy współpracę!

Jeżeli Nowy Klient podczas zawierania umowy na usługi ZenCard poda nam Twój Token, jako nasz Partner otrzymasz 50 zł za każdy terminal, a Nowy Klient otrzyma 1 miesiąc zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Szczegóły Promocji w regulaminie.

50zł za każdy terminal dla Ciebie

2 miesiące gratis dla Nowego Klienta

Wypełnij formularz

Regulamin promocji

§ 1. Organizator

Organizatorem Promocji jest ZenCard spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła II 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487857, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 o kapitale zakładowym PLN 122 600,00 zł (dalej „Organizator”).

§ 2. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 01.08.2018 do 30.06.2020.

§ 3. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Promocji.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. Warunki Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Przedsiębiorców mający zdolność prawną do wystawienia faktur (dalej „Partner”) oraz Przedsiębiorców, którzy planują zawrzeć umowę z Organizatorem (dalej „Nowy Klient”).
 2. W celu skorzystania z Promocji Partner powinien zarejestrować swój udział na stronie www.zencard.pl/partner podając następujące dane: NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, osoba kontaktowa, numer telefonu do osoby kontaktowej, adres email.
 3. Po dokonaniu rejestracji na stronie www.zencard.pl/partner Partner otrzyma na podany adres email Token składający się z czterech znaków alfanumerycznych.
 4. Token powinien być przekazany przez Partnera Nowemu Klientowi, którego rekomenduje do zawarcia umowy z ZenCard na preferencyjnych warunkach.
 5. Nowy Klient podczas zawierania umowy z ZenCard powinien poinformować o posiadaniu Tokena i podać go w procesie zawierania umowy.
 6. Skorzystanie Nowego Klienta z Promocji uznaje się za skuteczne, gdy wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:
  1. Nowy Klient podpisze z Organizatorem umowę o korzystanie z platformy ZenCard w trakcie trwania Promocji
  2. Nowy Klient uruchomi technologię ZenCard na co najmniej jednym Terminalu POS

§ 5. Benefity Promocji

 1. Partner - po spełnieniu przez Nowego Klienta wszystkich wymagań Promocji, o których mowa w §4 ust.6, otrzyma benefit w postaci wynagrodzenia: - 50 zł netto za każdy terminal, który został uruchomiony zgodnie z § 4. ust. 6.
 2. Nowy Klient - benefit w postaci 1 miesięcznego zwolnienia z opłaty abonamentowej za każdy terminal. Zwolnienie z opłaty abonamentowej dla Nowego Klienta, o której mowa w ust 2 powyżej, obejmuje kolejny miesiące następujące po uruchomieniu technologii ZenCard na co najmniej jednym Terminalu POS.

§ 6. Rozliczenie Partnerów

 1. Rozliczenie nastąpi w formie faktury wystawionej przez Partnera na podstawie miesięcznego zestawienia podpisanych i uruchomionych przez ZenCard umów z Tokenem Partnera. Zestawienie będzie przekazywane w formie mailowej na adres wskazany przez Partnera podczas rejestracji, w terminie do 14 dnia po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego, którego zestawienie dotyczy. Faktura zostanie opłacona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty dostarczenia do ZenCard.
 2. Adres poczty elektronicznej do komunikacji i rozliczeń Partnerów z ZenCard: partner@zencard.pl

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres partner@zencard.pl w terminie 21 dni kalendarzowych począwszy od daty spełnienia przez Polecanego wszystkich warunków określonych w §4 ust. 6.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedzi będą wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Partnerowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby strony pozwanej.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów i Nowych Klientów biorących udział w Promocji jest Organizator, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora dostępną na https://zencard.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi realizowanymi przez Organizatora.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.zencard.pl/partner.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia konkursu Promocji lub wykluczenia uczestnika Partnera i/lub Nowego Klienta z konkursu udziału w Promocji z ważnych przyczyn. Jako ważne przyczyny traktowane jest: 
  1. Umyślne działanie na szkodę ZenCard, 
  2. Udzielanie Nowemu Klientowi nieprawdziwych danych dotyczących ZenCard, usług lub warunków promocji,
  3. Zgłoszenie podmiotu co do którego istnieją uzasadnione podejrzenia, że jest on niewypłacalny celem uzyskania nagród w promocji,
  4. Zgłoszenie podmiotu, który prowadzi działalność wykluczoną przez Organizatora w szczególności: sprzedaż licencjonowana (alkohol, papierosy), punkty sprzedaży podwyższonego ryzyka np. agencje towarzyskie, przychodnie świadczące usługi medyczne, apteki, farmakologia, biura podróży.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszym blogiem i korzystaj ze specjalnych promocji. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać spamu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZenCard sp. z o.o. (al. Jana Pawła II 80; 00-175 Warszawa). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji.